Biuro Nieruchomości BMC / Dla_sprzedających / Wymagane_dokumenty

Wymagane dokumenty


Przegląd aktualnego stanu księgi wieczystej nieruchomości jest niezbędny do przeprowadzenia transakcji notarialnej, natomiast strona http://www.elektroniczne-ksiegi-wieczyste.pl/ zapewnia nam bezpłatny dostęp do ksiąg wieczystych, zatem Sprzedający nie musi się zatroszczyć o wyciągnięcie odpisu z KW z sądu rejonowego (chyba, że Kupujący tego zażąda). 

Dokumenty potrzebne przy sprzedaży domu/obiektu

 • Aktualny wypis z ewidencji gruntów i budynków (do uzyskania w starostwie powiatowym)

 • Zaświadczenie z urzędu gminy lub miasta o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 • Podstawa nabycia nieruchomości (do wglądu)

Dodatkowe:

 • Posiadana dokumentacja techniczna budynku

 • Posiadane dokumenty zgłoszenia zakończenia budowy lub pozwolenie na użytkowanie

 • Ostatnie rachunki za prąd, wodę, kanalizację, gaz

 • Decyzja o podatku od nieruchomości

 • Zaświadczenie o stanie zameldowania

 • Ze względu na specyficzne budynki w różnorakich typach obiektu, mogą być potrzebne również inne dokumenty odpowiednie dla danej specyfikacji obiektu

 • Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków, na życzenie Kupującego, sprzedający ma obowiązek sporządzić i przekazać Kupującemu Certyfikat Energetyczny budynku będącego przedmiotem transakcji


Dokumenty potrzebne przy sprzedaży działki:

 • Aktualny wypis z ewidencji gruntów i budynków. Jeśli nie jest sprzedawana cała nieruchomość z księgi wieczystej, potrzebny jest również wyrys z ewidencji gruntów i budynków (do uzyskania w starostwie powiatowym)

 • Zaświadczenie z urzędu gminy lub miasta o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dla działek nieobjętych planem zagospodarowania przestrzennego

 • Podstawa nabycia nieruchomości (do wglądu)

 • Decyzja o podatku od nieruchomości


Dokumenty potrzebne przy sprzedaży własnościowego prawa do lokalu:

 • Aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości

 • Podstawa nabycia lokalu

 • Wypis z kartoteki gruntów i budynków (do uzyskania w starostwie powiatowym)

 • Wypis z kartoteki lokali (do uzyskania w starostwie powiatowym)

Dodatkowo:

 • Zaświadczenie o stanie zameldowania w lokalu

 • Zaświadczenie z wspólnoty (o ile takowa istnieje)


Dokumenty potrzebne przy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 • Przydział lokalu ze spółdzielni

 • Aktualne zaświadczenia ze spółdzielni, że sprzedający jest członkiem spółdzielni i przysługuje mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

 • Zaświadczenie o braku zaległości finansowych właściciela mieszkania w stosunku do spółdzielni

Dodatkowo:

 • Zaświadczenie dotyczące zameldowania osób w mieszkaniuMIEJSCOWOŚCI

|